sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam95
Toplam Ziyaret770197
Site Haritası

Bilirkişi Yönetmeliği

Bilirkişi Yönetmeliği, 03 Ağustos 2017 Tarihli ve 30143 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce çıkmış olan kanundan sonra yayınlanan bu yönetmelik ile bilirkişilik müessesesi yeniden düzenlendi. İlgili yönetmeliğin tam metine ulaşmak için tıklayınız. Yönetmelikten dikkat çeken bazı hususlar aşağıdadır:

Bilirkişi temel eğitimi zorunluluğu getirildi

Temel eğitim, teorik ve uygulama eğitimi olarak iki ana başlık altında verilecek.

Teorik eğitim;

 • Yargılama hukukunun genel ilkeleri,
 • Bilirkişilik mevzuat hükümleri,
 • Bilirkişinin taşıması gereken nitelikler,
 • Bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri,
 • Uyması gereken temel ve etik ilkeler,
 • İspat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları,
 • Teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar
 • Rapor yazım usul ve tekniği konularını kapsıyor.

 

Uygulama eğitimi;

 • Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması,
 • Katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile
 • Uygulama gözetimi faaliyetlerini içeriyor.

 

Bilirkişi sicili müessesesi getirildi:

MADDE 43-(1) Bölge kurulu, sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 38 inci maddedeki koşulları taşıyıp taşımadığını değerlendirir. Kurul, bu koşulları taşıyanlar arasından en liyakatli olanları seçerek sicile ve listeye kaydedilmesine karar verir. Kurul liyakati değerlendirirken, başvuranın meslekî tecrübesini, alanında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik gibi uzmanlık eğitimini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren diğer belgeleri de dikkate alır.

(2) Bilirkişiliğe kabul edilen kişilere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.

 

Bilirkişilik sicilinde aşağıdaki hususlar yer alacak:

 • Sicil numarası.
 • Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası.
 • Yerleşim yeri ve iletişim bilgileri.
 • Mesleği, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.
 • Bilirkişi tüzel kişi ise ticaret unvanı, MERSİS numarası, merkezi, iletişim bilgileri, temel ve alt uzmanlık alanı; tüzel kişi bünyesinde çalışan bilirkişinin adı ve soyadı, fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, temel ve alt uzmanlık alanı.
 • Bilirkişilik temel eğitim tarihi.
 • Bilirkişilik yetki belgesi ve tarihi.
 • Uzmanlığı gösteren belgelerin verildiği yer, tarih ve sayısı.
 • Mesleki tecrübe bilgileri.
 • Meslek içi eğitim bilgileri.
 • Öğrenim bilgileri.
 • Adlî sicil ve arşiv kaydı.
 • Kayıtlı bulunduğu bölge kurulu.
 • Yemin tarihi.
 • Meslekten geçici veya sürekli yasaklılık bilgileri.
 • Uyarma, listeden geçici veya sürekli çıkarılmaya ilişkin yaptırım bilgileri.
 • Hazırlanan rapor sayısı.
 • Hükme esas alınan rapor sayısı.
 • Bilirkişinin cevaplaması gereken soruları eksik bırakması ve hatalı cevaplaması nedeniyle alınan ek rapor sayısı.
 • Denetim ve performans bilgileri.
 • Banka hesap numarası.
 • Daire Başkanlığı tarafından gerekli görülen diğer bilgiler.

 

Bilirkişi raporunda bulunması gereken hususlar düzenlendi:

Bilirkişi raporunda aşağıdaki hususlar yer alıyor:

 • Görevlendirmeyi yapan merci.
 • Dosya numarası.
 • Yargılamanın taraflarına ait bilgiler.
 • Görevlendirme tarihi ve süresi.
 • İncelemenin konusu.
 • Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.
 • İnceleme yöntemi.
 • Bilimsel ve teknik dayanaklar.
 • Gerekçeli sonuç.
 • Raporun düzenlenme tarihi.
 • Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.
 • Bilirkişi tüzel kişi ise ticaret unvanı, kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, tüzel kişi adına raporu tanzim eden gerçek kişi bilirkişinin adı ve soyadı ile sicil numarası ve İmzası.

Birden fazla bilirkişi görevlendirilen durumlarda, farklı görüşler varsa raporda ayrı ayrı açıklanır. Farklı görüşler ayrı bir rapor halinde de mahkemeye sunulabilir.

Bilirkişi raporuna, incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de eklenir.

Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.