sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret780741
Site Haritası

Kötüniyet Tazminatı

Kötüniyet tazminatı

Kötüniyet tazminatı, işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesi bildirimli olarak (süreli) feshedilen ve iş güvencesi hükümleri kapsamı dışında olan işçinin, işverenin yaptığı bu feshin Medeni Kanun Md.2’deki dürüstlük kuralına aykırı olduğunu öne sürerek istediği, zarar koşuluna bağlı olmayan götürü bir tazminattır. Kısaca, işverenin, süreli fakat kötüniyetli olarak yaptığı feshin işçi lehine yaptırımıdır. Bu hak sadece işçiye tanınmış olup, işveren için geçerli değildir.

Hangi Hallerin Kötüniyet Feshi Olduğu

İş Kanunu’nda açıkça sayılmamıştır. Ancak, İş Kanunu Md. 17 gerekçesi, 158 sayılı İLO Sözleşmesi ve Yargıtay içtihatlarına göre şu haller kötü niyet feshi sayılır:

 • Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılma,
 • İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak,
 • İşvereni şikâyet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış sürece katılım veya işveren aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta bulunmak,
 • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken,
 • Doğum izni esnasında işe gelmeme,[1]
 • İhbar öneline ait dönemde doğacak haklardan işçiyi yararlandırmamak için yapılan fesih,
 • İşverenin meşru olmayan talebini geri çeviren işçinin sözleşmesinin feshi,
 • İşçinin kanundan doğan bir hakkını kullanması nedeniyle sözleşmesinin feshi,
 • Çok sayıda işçi çıkarılıp, yerlerine başka işçi alınması,
 • İşçinin işvereni şikâyet etmesi ya da işverene karşı dava açması,
 • Evli kadının sırf hamileliği dolayısıyla rapor alması nedeniyle sözleşmesinin feshi,
 • İşverenin kanuna ahlaka aykırı teklifini reddeden işçinin sözleşmesinin feshi.[2]

 [1] İlk beş madde,158 sayılı İLO Sözleşmesi Md. 5

[2] Yargıtay 9. HD, 17.09.2007 gün ve 29103 E., 26743 K. Sayılı kararı


Yorumlar - Yorum Yaz