sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret780725
Site Haritası

Desteğin Gelirinin Belirlenmesi

Destekten yoksun kalma tazminatının belirlenmesinde en önemli bileşen desteğin gelir durumudur. Maddi zarar bu gelire dayanılarak hesaplanacağından doğruya en yakın şekilde gelirin bulunması önem arz eder.

Fiili destek durumunda gelirin belirlenmesi

Fiili destek için, destek eğer hayatta kalsaydı yasal yollardan elde edeceği meslek içi ve dışı tüm gelirleri ve mali imkânları desteğin geliri olarak kabul edilir. Desteğin beden ve beyin gücü ile çalışarak elde ettiği gelirler tazminat hesabında dikkate alınır. Desteğin, birikimlerinden elde ettiği gelirler, şirket kar payları, banka hesaplarındaki birikimleri, hayat ve kaza sigortalarından elde edilen paralar, emekli aylıkları gibi durağan, miras yoluyla hak sahiplerine geçecek gelir ve kazanımları tazminat hesabında dikkate alınmaz. Örneğin şirket sahibi desteğin şirket kar payı gelir olarak alınmaz. Onun yerine aynı işi bir başkası yapsaydı (yaptığı işi istihdam yoluyla bir başkasına yaptırsaydı) ödeyeceği ücret, gelir hesabında dikkate alınacaktır. Aynı şekilde tarlası olan desteğin tarlasından elde ettiği gelir değil, kendisi yerine tarlasında çalıştıracağı tarım işçisine ödeyeceği ücreti gelir hesabında dikkate alınması gerekir.

Fiili destek, bir işverenin yanında ücret karşılığı işçi olarak çalışıyorsa, bir yıl içinde para ile ölçülebilen ve süreklilik taşıyan fazla çalışma, destek-özendirme primi, yolluk, öğle yemeği gibi tüm ödemelerin de gelirine dâhil edilmesi gerekir. Ülke gerçeklerinde, işverenler vergi kaçırmak gibi çeşitli gerekçelerle çalışanlarına başka ücret ödemekte, bordroda başka ücret göstermektedirler. Bu nedenle örneğin bordrosunda asgari ücretle çalıştığı yazan bir ustabaşının hayatın olağan akışı gereği daha fazla ücret alacağı aşikâr olduğundan, meslek kuruluşlarına başvurularak emsal durumdaki bir ustabaşının alacağı gerçek ücret tespit edilmelidir.

Devlet memuru olarak çalışan fiili destek için durum daha az karmaşıktır. Aldığı gerçek ücret bordrosunda yazılı olandır. Devlet memurları için net ücret gelire esas alınmalıdır. Örneğin, hem devlet memuru olup, hem de dükkân çalıştıran bir memurun, başka bir işte çalışması yasak olduğundan elde ettiği dükkân gelirleri yasal değildir. Bu nedenle tazminat hesabında dikkate alınmaz.

Farazi destek durumunda gelirin belirlenmesi

Farazi desteğinin gelir belirlenmesi de güçlükler vardır. Gelir bir tahmine, bir varsayıma (faraziyeye) dayandırıldığından, ölüm anına kadar çalışma hayatına atılmamış bir çocuğun ya da gencin ilerde elde etmesi muhtemel gelirinin tespitinde hatasız bir tahmin yapmak çok zordur.  Hayatta kalsaydı nasıl bir işte çalışarak ne kadar gelir edecekti? Sorusuna verilecek cevap için yapılacak tahmin ya da varsayımda göz önüne alınacak bazı kıstaslar olmalıdır. Ailesinin sosyal ve ekonomik durumu, öğrenim olanakları, kabiliyetleri, zekâ derecesi, eğitimindeki başarı durumu, emsal çalışan kardeşi varsa kardeşinin işi bu kıstaslara örnek olabilir.

Desteğin gelirinin yıllara sari olarak artışı

Gerek farazi ve gerekse fiili desteğin yıllar içinde mesleğinde ustalaşacağı, yükseleceği, ilerleyeceği dikkate alınarak gelirlerinin artacağı bir gerçektir. Yargıtay 10. Hukuk D., 2014 yılından itibaren uyguladığı % 10 artış oranını bırakarak, 1985 yılında terk ettiği % 5 artış oranına dönüş yapmıştır. AYİM halen % 5 artış oranını uygulamaktadır. 


YARGITAY İÇTİHATLARI

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7020

K. 2010/8062

T. 11.10.2010

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEK TAZMİNATI TALEBİ ( Desteğin Geliri Hakkında İki Ayrı Belgede Farklı Farklı Miktarlarda Gelir Elde Ettiğinin Bildirildiği - Desteğin Gelir Durumu ile İlgili Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )

• DESTEĞİN GELİR DURUMU HAKKINDA ÇELİŞKİ ( Mahkemece Giderilmesi Gereği - Desteğin Gerçek Gelirinin Belirlenmesi Gereği/Desteğin Yaptığı İş ve Bu İşi Yapanların Emsallerinin Ortalama Gelir Düzeylerinin Araştırılması Gerektiği )

• TANIK BEYANI ( Yerel Mahkemece Tanık Dinletilemeyeceği Şeklindeki Yanlış Değerlendirme ile Davacı Tarafa İspat İmkanı Tanınmamış Olmasının Hatalı Olduğu - Desteğin Gerçek Gelir Durumu Hakkında Meslek Kuruluşlarına Sorulacağı/İspat İmkanı )

• MESLEK KURULUŞLARINDAN DESTEĞİN GELİR DURUMUNUN SORULMASI ( Tanık Beyanlarının Gözetileceği - Desteğin Yaptığı İş ve Bu İşi Yapanların Emsallerinin Ortalama Gelir Düzeylerinin Araştırılması Gerektiği/Destek Tazminatı Talebi/Gerçek Gelir )

• TİCARİ FAALİYET SIRASINDA KAZANIN MEYDANA GELMİŞ OLMASI ( Yasal Faize Hükmedilemeceği - Temerrüt Faizi Olarak Ticari Faiz Niteliğindeki Avans Faizine Hükmedilmesi Gerektiği/Trafik Kazasından Kaynaklanan Destek Tazminatı Talebi/Temerrüt Faizi )

818/m. 41,45

6762/m. 4

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan destek tazminatı istemine ilişkindir.Mahkemece hükme esas alınan raporda, desteğin geliri hakkında iki ayrı belgede farklı farklı miktarlarda gelir elde edildiği bildirilmiş olup, bu çelişki giderilmelidir. Desteğin gerçek gelirinin belirlenmesi açısından, yaptığı iş, bu işi yapanların emsallerinin ortalama ne kadar gelir elde ettiği hususlarında davacı tarafa ispat imkanı tanınmalıdır.Meslek kuruluşlarından sorulmalı, gerektiğinde tanık dinlenilmeli ve varılacak sonuca göre hesaplama yapılmalıdır.Bu hususta tanık dinletilemeyeceği şeklindeki yanlış değerlendirme ile davacı tarafa ispat imkanı tanınmaması da doğru olmamıştır.Kabule göre de; davacılar vekilince temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş, mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın kamyonet olması ve buna göre ticari faaliyet sırasında kazanın meydana gelmesine göre temerrüt faizi olarak ticari faiz niteliğindeki avans faizine hükmedilmesi gereklidir.

DAVA : Taraflar arasındaki; tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi. Gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu kamyonetin, müvekkillerinin desteğinin kullandığı minibüs ile çarpıştıklarını, desteğin öldüğünü, müvekkillerinin destekten yoksun kaldıklarını ileri sürerek, ıslahla birlikte toplam 54.250,11 TL'nin avans faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, limitle sınırlı sorumlu olduklarını ve temerrüde düşürülmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacıların destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle, davanın kabulüne, anılan meblağ toplamının yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destek tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece hükme esas alınan raporda, desteğin geliri getirtilen maaş bordrosuna göre asgari ücret olarak kabul edilmiş ise de; öncelikle; aynı işyerinden alınan ve dosyaya sunulan şirket kaşeli ve imzalı belgede, desteğin gelirinin aylık 2.000,00 TL olduğu belirtilmiştir. Buna göre, iki ayrı belgede farklı farklı {miktarlarda gelir elde edildiği bildirilmiş olup, mahkemece bu çelişkinin giderilmesi gereklidir. Bunun yanında, desteğin gerçek gelirinin belirlenmesi açısından, yaptığı iş, bu işi yapanların emsallerinin ortalama ne kadar gelir elde ettiği hususlarında davacı tarafa ispat imkanının sağlanması, ilgili meslek kuruluşlarından sorulması, gerektiğinde tanık dinlenmesi ve varılacak sonuca göre belirlenen gelir üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, bu hususta tanık dinletilemeyeceği şeklindeki yanlış değerlendirme ile davacı tarafa ispat imkanı tanınmaması da doğru olmamıştır.

2-Kabule göre de; davacılar vekilince temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş, ancak mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın kamyonet olması ve buna göre ticari faaliyet sırasında kazanın meydana gelmesine göre 6762 sayılı TTK'nın 4. maddesi uyarınca temerrüt faizi olarak ticari faiz niteliğindeki avans faizine hükmedilmesi gereklidir. Bu nedenlerle kararın bozulması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda 1. ve 2. bendlerde açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 11.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/11174

K. 2003/1431

T. 6.2.2003

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Trafik Kazası Sonucu Desteğinin Ölümünden Dolayı Tazminat İstemesi )

• DESTEĞİN GELİRİ ( Davacı Yanın Sunduğu Köy Muhtarlığı Tarafından Düzenlenmiş Bulunan Belgeden Anlaşıldığı Üzere Desteğin Köyde Küçük Çaplı İşportacılık Yaptığının Anlaşılmış Olması )

• GELİRİN YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Desteğin Köyde İşportacılık Yaptığı Halde İlçede İşportacı Olarak Gelir Elde Ettiğinin Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )

• İŞPORTACILIK ( Desteğin Köyde İşportacılık Yaptığı Halde İlçede İşportacı Olarak Gelir Elde Ettiğinin Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )

2918/m.3,19,20

ÖZET : Davacıların desteğinin köyde küçük çaplı işportacılık yaptığı davacı yanın sunduğu köy muhtarlığı tarafından düzenlenmiş bulunan belgeden anlaşıldığı halde destek geliri olarak ilçede işportacılık yapan bir kişinin bildirdiği gelir miktarının esas alınması ve 5.12.2000 günü için bildirilen bu gelirin 1993 yılı geliri kabul edilerek buna göre destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması doğru değildir.

DAVA : Davacılar Hava E. ve diğerleri vekili Avukat Melahat Gürlek tarafından, davalı Burak Sarı aleyhine 26/8/1998 ve 5/4/2001 gününde verilen dilekçeler ile trafik kazası sonucu desteğin ölümünden dolayı tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; istemin kısmen kabulüne dair verilen 19/3/2002 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle hukuk mahkemesinde yeniden kusur incelemesi yapılabilmesi için davalı yanın herhangi bir kanıt bildirmemiş olmasına; ayrıca uzamış ( ceza ) zamanaşımının uygulanması doğru olduğuna göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, trafik kazası sonucu desteğin ölümünden kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istemin bir bölümü hüküm altına alınmıştır. Kararı davalı temyiz etmiştir.

Davacıların desteğinin köyde küçük çaplı işportacılık yaptığı davacı yanın sunduğu köy muhtarlığı tarafından düzenlenmiş bulunan belgeden anlaşıldığı halde destek geliri olarak ilçede işportacılık yapan bir kişinin bildirdiği gelir miktarının esas alınması ve 5.12.2000 günü için bildirilen bu gelirin 1993 yılı geliri kabul edilerek buna göre destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması doğru değildir. Yerel mahkemece anılan yönlerin gözetilmemiş olması usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 6/2/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/7836

K. 2008/10517

T. 18.9.2008

• DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Tazminat İstemi - Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı Gerektiği )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Zararın Hesabı Gerektiği - Desteğin Trafik Kazasında Ölmesi )

• DESTEĞİN ZİRAİ GELİRİ BULUNMASI ( Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı Gerektiği )

818/m. 45

ÖZET : Dava, trafik kazasında davacılar desteğinin ölümü nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Desteğin dükkan kirası, sera ve bahçe gelirlerine göre kazancının belirlendiği oysa kira geliri desteğin ölümünden sonra da devam edeceğinden hesaba katılmaması, zirai gelirin ise tamamının değil, desteğin bu gelirin elde edilmesindeki kişisel katkısı belirlenerek bu miktara tespitine göre destekten yoksun kalma zararının tespiti gerekir.

DAVA : Davacı Ali T. vd.leri vekili Avukat Ayhan Karaköse tarafından, davalı Ö. Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. temsilcisi Ramazan B. aleyhine 13/03/2002 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; verilen kararın dairece bozulması üzerine bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/02/2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı temsilcisi tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazminine ilişkindir.

Mahkemece verilen kararın dairece bozulması üzerine bozmaya uyularak dava kısmen kabul edilmiş, kararı davalı temyiz etmiştir.

Dava, trafik kazasında davacılar desteğinin ölümü nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece verilen ve davanın kısmen kabulüne ilişkin ilk karar; desteğin dükkan kirası, sera ve bahçe gelirlerine göre kazancının belirlendiği oysa kira geliri desteğin ölümünden sonra da devam edeceğinden hesaba katılmaması, zirai gelirin ise tamamının değil, desteğin bu gelirin elde edilmesindeki kişisel katkısı belirlenerek bu miktara tespitine göre destekten yoksun kalma zararının tespiti gerektiğinden bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmuş, fakat bozma gereği yerine getirilmemiştir. Yapılan bilirkişi incelemesi ile desteğin elde ettiği zirai gelirin tümü, desteğin kazancı olarak kabul edilmiş ve belirlenen tazminat hüküm altına alınmıştır. Oysa önceki bozmamızda da belirtildiği gibi desteğin zirai gelirin elde edilmesindeki kişisel katkısı tespit edilerek bu miktara göre zarar belirlenerek hüküm altına alınmak gerekir. Şu durumda bozmaya aykırı ve eksik incelemeye dayalı karann bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 18.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3887

K. 2010/5654

T. 17.6.2010

• TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Poliçede Kişi Başına Olarak Belirtilen Tazminat Ölenin Her Bir Yakınının Değil Tüm Yakınlarının İsteyebileceği Toplam Tazminat Olduğu )

• POLİÇEDE KİŞİ BAŞINA OLARAK BELİRTİLEN TAZMİNAT ( Ölenin Her Bir Yakınının Değil Tüm Yakınlarının İsteyebileceği Toplam Tazminat Olduğu )

• SİGORTANIN SORUMLULUK LİMİTİ ( Yanlış Değerlendirilerek Limitin Zarar Gören Kişi Başına Kabul Edilmesi ve Sonucunda Limit Aşılacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

• DESTEĞİN GELİRİ ( İşi İle İlgili Ticaret ve Meslek Odalarından Görüş Sorulması ve Hangi Dönemlerde Ne Kadar Çalışabileceğinin Hangi Seviyede Gelir Elde Edebileceğinin Araştırılması ve Buna Göre Ölen Desteğin Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği )

2918/m.91

ÖZET : Dava, trafik kazasına dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının ve diğer iki davacının babaları olan desteklerinin ölümü nedeniyle, poliçe limitine göre toplam ... TL'ye kadar tazminat isteyebilecekleri gözetilerek, buna göre hüküm kurulması gerekirken, davalı sigortanın sorumluluk limiti yanlış değerlendirilerek, limitin zarar gören kişi başına ... TL olarak kabul edilmesi ve sonucunda limit aşılacak şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Mahkemece, ölen desteğin elde edebileceği gelirin belirlenmesi bakımından, soyut tanık beyanlarına dayanılmış ise de; bu hususta davacı tarafa ispat için imkan tanınması, gerektiğinde ölenin yaptığı işlerle ilgili kolluk araştırması yapılması, desteğin işi ile ilgili ticaret ve meslek odalarından görüş sorulması, hangi dönemlerde ne kadar çalışabileceğinin, hangi seviyede gelir elde edebileceğinin araştırılması ve buna göre ölen desteğin gelirinin belirlenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi. Gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın neden olduğu kazada müvekkillerinin desteğinin ölümüne neden olunduğunu, bu nedenle müvekkillerinin destekten yoksun kaldığını ileri sürerek, ıslahla toplam 205.000,00.-TL tazminatın yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, limit ve kusur oranına göre sorumlu olduklarını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, anılan meblağın yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dava trafik kazasına dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir.

2-Mahkemece davalı sigorta bakımından poliçe limiti dikkate alınarak hüküm kurulduğu belirtilmiş ise de; poliçede öngörülen kişi başına 100.000,00.- TL limit, kazada ölen bir kişinin tüm yakınlarının talep edebileceği toplam tazminat limitidir. Mahkemenin kabul ettiği gibi ölen bir kişinin herbir yakını için ödenecek tazminat limiti değildir.

Somut olayda, meydana gelen kazada bir kişi ölmüştür. Ölen bir kişinin tüm yakınlarının davalı sigortadan isteyebileceği toplam tazminat miktarı, poliçedeki kişi başına teminat limiti olan 100.000,00.-TL kadardır.

Bu durumda, mahkemece, davacı Emriye'nin eşi ve diğer iki davacının babaları olan desteklerinin ölümü nedeniyle, poliçe limitine göre toplam 100.000,00.-TL'ye kadar tazminat isteyebilecekleri gözetilerek, buna göre hüküm kurulması gerekirken, davalı sigortanın sorumluluk limiti yanlış değerlendirilerek, limitin zarar gören kişi başına 100.000,00.-TL olarak kabul edilmesi ve sonucunda limit aşılacak şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

3- Ayrıca, hükme esas alınan bilirkişi raporunda hem asgari ücret üzerinden hem de tanık beyanlarına göre aylık 3.000,00.-TL gelir üzerinden tazminat hesabı yapılmış, ancak mahkemece yeterli bir araştırma yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden, gelir aylık 3.000,00.-TL olarak kabul edilmiştir.

Mahkemece, ölen desteğin elde edebileceği gelirin belirlenmesi bakımından, soyut tanık beyanlarına dayanılmış ise de; bu hususta davacı tarafa ispat için imkan tanınması, gerektiğinde ölenin yaptığı işlerle ilgili kolluk araştırması yapılması, desteğin işi ile ilgili ticaret ve meslek odalarından görüş sorulması, hangi dönemlerde ne kadar çalışabileceğinin, hangi seviyede gelir elde edebileceğinin araştırılması ve buna göre ölen desteğin gelirinin belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde yetersiz tanık beyanları esas alınarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle, kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı G... Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine, 17.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/3404

K. 2005/614

T. 1.2.2005

• ELEKTRİK ÇARPMASI ( Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi - Desteğin Minibüs Sürücülüğü Mesleğini Yapması Emek Ve Mesaisini Bu İşte Kullanmasına Göre Desteğin Geliri Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Elektrik Çarpması - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Desteğin Geliri Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Minibüs Sürücülüğü Mesleğini Yapması Emek Ve Mesaisini Bu İşte Kullanmasına Göre Desteğin Geliri Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu )

• DESTEĞİN GELİRİ ( Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu - Elektrik Çarpmasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi )

818/m.41,42,43,44

ÖZET : Dava, elektrik çarpmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiştir. Eş ve çocukları için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, gelir olarak aracın kazancı esas alınmıştır. Oysa, destek minibüs sürücülüğü mesleğini yapmaktadır. Emek ve mesaisini bu işte kullanmaktadır. Şu durumda desteğin geliri, yaptığı işten kişisel olarak elde ettiği gelirden ibarettir. Bu nedenle minibüs geliri hesaplamaya esas alınamaz. Desteğin salt şoförlük mesleği kazancının belirlenip zarar kapsamının buna göre hesaplanmak.

DAVA : Davacı Şerife Uyar ve diğerleri vekili Avukat Mustafa Uslu tarafından, davalı İçel Elektrik Dağıtım Müessese Müd. ve Hüseyin Şeker aleyhine 12.2.2001 gününde verilen dilekçe ile elektrik hattından kaynaklanan maddi ve manevi zararın tazmininin istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.9.2003 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davalılardan TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili, duruşmasız olarak incelenmesi de davacılar vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 1.2.2005 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı TEDAŞ vekili Avukat Arif Özcan ile karşı taraftan davacılar vekili Avukat Mustafa Uslu geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, elektrik çarpmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiştir.

Davacılardan Şerife, Erdoğan, Çınar, Burçin, Mehmet, Mustafa ve Havva Uyar'ın murisleri Cafer Uyar yönünden eş ve çocukları için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, gelir olarak aracın kazancı esas alınmıştır. Oysa, destek minibüs sürücülüğü mesleğini yapmaktadır. Emek ve mesaisini bu işte kullanmaktadır. Şu durumda desteğin geliri, yaptığı işten kişisel olarak elde ettiği gelirden ibarettir. Bu nedenle minibüs geliri hesaplamaya esas alınamaz. Desteğin salt şoförlük mesleği kazancının belirlenip zarar kapsamının buna göre hesaplanmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA, davacıların tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalı TEDAŞ yararına takdir olunan 400,00 YTL duruşma avukatlık ücretinin temyiz eden davacılara yükletilmesine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 1.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4855

K. 2009/1918

T. 10.2.2009

• ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI SONUCU DESTEĞİN YİTİRİLMESİ ( Davacıların Desteğinin Çiftçilik ve Hayvancılık Gelirleri Yanında Yem Bayiliği Şeklinde Bir İşletmesinin de Bulunduğu - Elde Edilecek Kazancın Asgari Ücretin Üzerinde Olacağı )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu - Davacıların Desteğinin Sağlığında Yaptığı İşler Karşılığında Elde Edebileceği Aylık Kazancının Asgari Ücretin İki Katı Kadar Olacağı/Bu Miktarın Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )

• DESTEĞİN KAZANCININ BULUNMASI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Desteğin Yitirilmesi - Davacıların Desteğinin Çiftçilik ve Hayvancılık Gelirleri Yanında Yem Bayiliği Şeklinde Bir İşletmesinin de Bulunduğu/Elde Edilecek Kazancın Asgari Ücretin Üzerinde Olacağı/Bu Miktarın Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )

818/m.45

ÖZET : Davacı vekili, ölümlü trafik kazası sonucu desteklerini kaybeden davacılar için maddi ve manevi tazminat istemiştir. Mahkemece, davacıların desteğinin sağlığındaki aylık kazancının asgari ücret düzeyinde olduğu kabul edilerek hesaplanan tazminat miktarı hüküm altına alınmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamı dikkate alındığında, davacıların desteğinin çiftçilik ve hayvancılık gelirleri yanında yem bayiliği şeklinde bir işletmesinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Elde edilecek kazancın asgari ücretin üzerinde olacağı açıktır. O halde davacıların desteğinin, sağlığında yaptığı işler karşılığında elde edebileceği aylık kazancının dosyadaki tüm deliller itibarıyla asgari ücretin iki katı kadar olacağı kabul edilmeli ve davacıların yoksun kaldıkları destek tazminatı bu miktar esas alınmak suretiyle hesaplanmalıdır.

DAVA : Davacı Semiha A. vd. vekili Avukat Muzaffer Ersoy tarafından, davalı Ramazan Ş. ve diğerleri aleyhine 16/4/2004 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/1/2008 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ile duruşmasız olarak incelenmesi de davalı Aytekinler Loj. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 10/02/2009 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili Avukat Muzaffer Ersoy geldi, karşı taraftan davalılar adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacıların ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince; davacı vekili, ölümlü trafik kazası sonucu desteklerini kaybeden davacılar için maddi ve manevi tazminat istemiştir.

Mahkemece, davacıların desteğinin sağlığındaki aylık kazancının asgari ücret düzeyinde olduğu kabul edilerek hesaplanan tazminat miktarı hüküm altına alınmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamı dikkate alındığında, davacıların desteğinin çiftçilik ve hayvancılık gelirleri yanında yem bayiliği şeklinde bir işletmesinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu işler nedeniyle elde edilecek kazancın asgari ücretin üzerinde olacağı açıktır. O halde davacıların desteğinin, sağlığında yaptığı işler karşılığında elde edebileceği aylık kazancının dosyadaki tüm deliller itibarıyla asgari ücretin iki katı kadar olacağı kabul edilmeli ve davacıların yoksun kaldıkları destek tazminatı bu miktar esas alınmak suretiyle hesaplanmalıdır. Yerel mahkemece, bu yönler üzerinde durulmadan yazılı şekilde eksik maddi tazminata hükmedilmiş olması bozmayı gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenle davacılar yararına BOZULMASINA, davalının tüm davacıların diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenle reddine ve temyiz eden davacılar yararına takdir olunan 625.00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalı şirkete yükletilmesine ve davacılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 10.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.