sayfa içeriği
 • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam91
Toplam Ziyaret770193
Site Haritası

Bedensel Bütünlük Zararı


a.
Tanımı

Bedensel Bütünlük Zararı, kişinin doğal koşullar altında tam ve normal bir yapıya sahip bedeninin ya da ruhunun kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda zarara uğramasıdır.  Kişinin bedensel bütünlüğü her şeyden önce Anayasal güvence altındadır (AY Md.17). Bu güvence çeşitli kanunlarla da desteklemektedir (BK. Md.48, MK. Md.23,24, 5521 Sayılı iş K. Md.21).

b. Görev

Adli yargı kolunda genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir (6100 sayılı HMK. Md. 2).
İş kazası nedeniyle oluşan bedensel zararlarda tarafların işçi ve işveren olması koşulu ile iş mahkemesi görevlidir (5521 sayılı K. Md.5).
Yolcuların gidecekleri yere salimen ulaştırılması yükümlülüğünü yerine getiremeyen taşıyıcıya karşı Ticaret mahkemesinde dava açılır (6102 Sayılı TTK Md. 914, 1256).
İdari yargı kolunda somut davanın mahiyetine göre dava, İdare mahkemeleri, Danıştay ya da AYİM’de görülür.

c.  Yetki

6100 Sayılı HMK Md.5 gereği genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir (HMK. Md.16).

d. Dava Açma Ehliyeti

Kural olarak zarar gören kişi dava açabilir.

e. Davanın Konusu

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucu oluşan zararın giderilmesidir.

f.   Davanın Tarafları

Davacı: Davalının Kusurlu ve hukuka aykırı fiilinden zarar gören gerçek kişidir. 

Davalı: Zararın tazmininin beklendiği gerçek ya da tüzel kişi/kişilerdir.

g. Husumet

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucu zararı oluşturan olayın meydana gelmesine sebep olan özel ya da tüzel kişi /kişiler ile üçüncü kişilerdir.

h. Zamanaşımı

BK. Md.72’ye göre; “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır”.
Kural olarak zamanaşımı başlangıç tarihi zararın meydana geldiği tarihtir. Zarardan sonra yeni zararlar meydana gelirse, zamanaşımı bu yeni olayın meydana geldiği tarihten itibaren başlar.

i.   Maddi Tazminat

Bedensel zararlardan dolayı maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulabilir. Maddi tazminat hesabı, konusunda uzman bilirkişiler tarafından yapılır. Bedensel zararlar, hesap unsuru olarak şunlardan oluşur (BK. Md. 54):

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Zarar hesap unsurlarını biraz daha açarsak:

Bedensel zararlar genellikle, yaralanma, sakatlanma, hastalanma ve ruhsal bunalım şeklinde oluşur. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda kişi/kişiler, geçici ya da sürekli iş göremez hale gelebilirler. Zarara maruz kaldıklarından itibaren, çeşitli tedavileri görebilirler. Bu tedavileri için çeşitli masraflar yapabilirler. Bunları da dikkate alarak, hesaplamayı somutlaştırmak için hesap unsurlarını dört ana başlıkta toplayabiliriz:

 • Yapılan masraflar
  • Tedavi giderleri
  • Diğer masraflar
  • Ulaşım giderleri
  • İyileşme giderleri
 • Geçici İş Göremezlik durumunda
  • Çalışamadığı sürenin telafisi
 • Sürekli İş Göremezlik durumunda
  • Sürekli Kısmi İş Göremezlik
   • Sakatlanma oranında tazminat (Güç/Efor Kaybı, İş Göremezlik Tazminatı)
  • Sürekli Tam İş Göremezlik
   • %10 Sakatlanma tazminatı
   • Bakıcı giderleri
 • İlerde ekonomik olarak maruz kalınacak mahrumiyet
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar