sayfa içeriği
  • https://www.facebook.com/MaddiTazminat/
Ana Başlıklar


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam100
Toplam Ziyaret770202
Site Haritası

Bilirkişilik Ücreti

Bilirkişi yapacağı çalışmalarla, hazırlayacağı raporla bir emek sarf etmektedir. Bu emeğinin karşılığı ücret olarak ödenir (CMK Md. 72). Bilirkişiye verilen ücret, bir tazminat değil, yargılama gideridir (HMK Md. 323 (1) e).

Bilirkişiye ödenecek ücretin tespitinde HMK Md. 283 esas alınır.

HMK Madde - 283 Bilirkişiye, sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak ve her yıl güncellenecek olan tarife esas alınır.

Adalet Bakanlığı Bilirkişi Ücret Tarifesi genel anlamdadır. Somut olayın mahiyetine göre yargıç bilirkişinin ücreti takdir eder.

Süha Tanrıver Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu isimli kitabında bilirkişi ücreti takdir edilirken şu unsurların göz önünde bulundurulması kanısındadır:

  • Bilirkişinin harcadığı bedensel ve zihni emeğin değeri,
  • İncelemenin niteliği ve gerektirdiği çalışma süresi,
  • Dosya ve eklerinin kapsamı,
  • Ulaşım ve konaklama gibi incelemenin gerektirdiği harcama ve giderler,
  • Müddeabihin (dava konusunun) miktarı,
  • Bilirkişinin kariyeri, birikimi ve mesleki performans düzeyi veya teminindeki güçlük.

2022 yılı bilirkişi ücret tarifesi şu şekildedir:

24 Aralık 2021 CUMA                                        Resmî Gazete                                         Sayı : 31699

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tar fen n amacı, 3/11/2016 tar hl ve 6754 sayılı B l rk ş l k Kanunu le 3/8/2017 tar hl ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B l rk ş l k Yönetmel ğ gereğ nce b l rk ş lere ödenecek ücret ve g derler n m ktarı le bunların ödenmes ne l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Adl ve dar yargı alanında yürütülen her türlü b l rk ş l k faal yet ne l şk n b l rk ş ücretler bu Tar fe esas alınarak bel rlen r.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tar fe, B l rk ş l k Kanununun 6 ncı maddes n n k nc fıkrasının (ğ) bend le B l rk ş l k Yönetmel ğ n n 57 nc maddes n n k nc fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. B l rk ş ücret

MADDE 4 – (1) B l rk ş ücret , b l rk ş ye sarf etm ş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrett r.

G derler

MADDE 5 – (1) B l rk ş n n, görevlend rmen n mah yet ne uygun nceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve d ğer mutad g derler belges karşılığında ayrıca öden r. Ödemeler, ray ç bedeller d kkate alınarak yapılır ve braz ed len belgeler dosyasında saklanır.

B l rk ş ücretler

MADDE 6 – (1) Bu Tar feye göre ver lecek b l rk ş ücretler aşağıda göster lm şt r:

a) İcra ve flas da reler le satış memurluklarında görülen şler ç n

290,00

b) Sulh hukuk ve tüket c mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

290,00

c) İcra hukuk ve cra ceza mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

290,00

ç) Asl ye hukuk mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

480,00

d) A le, ş ve kadastro mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

385,00

e) Asl ye t caret le f kr ve sınaî haklar mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

580,00

f) İdare ve verg mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

480,00

g) Cumhur yet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ç n

290,00

ğ) Sulh ceza hâk ml kler nde görülen şler ç n

290,00

h) Asl ye ceza mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

480,00

ı) Ağır ceza mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

580,00

) Bölge adl ye ve bölge dare mahkemeler nde görülen dava ve şler ç n

610,00

j) Yargıtay ve Danıştay’da lk derece mahkemes sıfatıyla görülen dava ve şler ç n

770,00

Tar fede bel rt len ücretler n artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlend rmey yapan merc , hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdak hususları d kkate alarak resen veya talep üzer ne bu Tar fede yazılı b l rk ş ücretler n artırab l r:

a)  B l rk ş n n vasfı veya lg l uzmanlık alanında b l rk ş tem n nde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın n tel ğ , dosya ve ekler n n kapsamı,

c)  B l rk ş n n görevlend rme yapılan yere gelmes ç n gereken süre,

ç) İnceleme ç n geç r len süre,

d) İncelemen n keş f yapılmasını gerekt rmes hal nde keş fte geç r len süre.

Tar fede bel rt len ücretler n azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlend rmey yapan merc , ş n mah yet n n gerekt rmes hal nde bu Tar fede yazılı b l rk ş ücretler n nd reb l r.

Ser dosyalarda b l rk ş ücret

MADDE 9 – (1) Ayrı b r nceleme ve araştırmayı gerekt rmeyen ser dosyalarda ş n mah yet ne göre bu Tar fede yazılı b l rk ş ücretler nden görevlend rmey yapan merc tarafından uygun görülecek m ktarda nd r m yapılır.

Ek rapor ç n b l rk ş ücret

MADDE 10 – (1) Görevlend rme kararında bel rlenen sorular dışında ayrıca b lg talep ed lmes hal nde taleb n çer ğ ne göre b l rk ş ye, merc tarafından takd r ed lecek m ktarda ek ücret ödeneb l r.

(2)                  B l rk ş raporundak eks kl k veya bel rs zl ğ n g der lmes ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak ç n ek rapor stenmes hal nde ayrıca b r ücret ödenmez.

(3)                  Görevlend rme kararında b l rk ş den cevaplaması sten len soruların b r veya b rkaçının b l rk ş tarafından cevaplanmaması neden yle ek rapor stenmes hal nde ayrıca b r ücret ödenmez.

G derler ç n avans ödemes

MADDE 11 – (1) B l rk ş n n ulaşım ve konaklama g derler le raporun hazırlanması ç n yapılması gereken harcamalar d kkate alınarak b l rk ş n n taleb ve görevlend rmey yapan merc n uygun görmes hal nde, ler de bu Tar fen n beş nc maddes ne göre ödenecek tutardan mahsup ed lmek kaydıyla avans ödemes yapılab l r.

Ücret n ödenmemes

MADDE 12 – (1) B l rk ş l k Yönetmel ğ n n 51 nc maddes n n b r nc fıkrası uyarınca yapılan görevlend rmeye aykırı olarak rapor düzenlenmes hal nde, görevlend rme yapan merc tarafından ücret veya g der adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın n tel ğ ne göre takd r ed len ücret ve g derlerde nd r m yapılmasına karar ver leb l r.

Ücret n ödenmes

MADDE 13 – (1) Görevl personel tarafından b l rk ş ücret nden verg kes nt s yapıldıktan sonra kalanı b l rk ş ye öden r.

(2) Tar fen n beş nc maddes ne göre bel rlenen g derler herhang b r kes nt yapılmaksızın ayrı b r sarf kararına st naden öden r.

Uygulanacak tar fe

MADDE 14 – (1) B l rk ş ücret n n tay n nde, görevlend rmen n yapıldığı tar hte yürürlükte bulunan tar fe esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tar fe

MADDE 15 – (1) 26/12/2020 tar hl ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021 Yılı B l rk ş l k Asgar Ücret Tar fes yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tar fe 1/1/2022 tar h nde yürürlüğe g rer.